DocJax - Docs right everywhere

Search Result

70 results found for 'phiếu số: 1a-đtdn'

Phiếu số: 1A-ĐTDN - Cục Thống kê
Powered by Google
CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2013. Phiếu số 1A/ĐTDN-DN ...... Ghi trình độ của các chức danh Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm/Giám đốc, ...
Size: Unknown
www.khso.gov.vn

Preview It Love It Download It

Phiếu số: 1A-ĐTDN - cục thống kê tỉnh lâm đồng
Powered by Google
Danh sách 1: DN chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên .... tin về giám đốc/chủ nhiệm HTX:Ghi đúng yêu cầu câu hỏi trong phiếu điều tra;.
Size: Unknown
cucthongke.lamdong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Phiếu 1A, 1B, 1C - Cục Thống kê Hà Nội
Powered by Google
2, Phiếu 1A/ĐTDN-DN, DN số: 3. 4, PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI. 5, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ. 6, Năm 2014. 7, (Áp dụng chung cho các DN ...
Size: Unknown
thongkehanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

PhieuDTDN2015(1A.1den1A.9).xls - Cục Thống kê Hà Nội
Powered by Google
2, Phiếu 1A.1/ĐTDN-HTX, DN số: 3. 4, CQ Thống kê ghi .... Chủ nhiệm/giám đốc. 39, 5.3. Trưởng ..... 4, CQ Thống kê ghi - Trùng với mã số đã ghi ở phiếu 1A. 5.
Size: Unknown
thongkehanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

Công văn số 286/UBND-TK của UBND Quận 1
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số ... Phiếu số: 1A-ĐTDN: thu thập thông tin đối với toàn bộ doanh nghiệp có trên 30 lao động; toàn bộ doanh nghiệp hoạt động ...
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Công văn số 678/UBND-TK của UBND Quận 1
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Soá : 678 /UBND-TK Quận 1 ... Phiếu số: 1A-ĐTDN: Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2009. - Phiếu số: 1B/CS-ĐTDN: ...
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn ghi phiếu 1A-ĐTDN - Quận 1
Powered by Google
Xuất, nhập khẩu dịch vụ năm 2008; Phiếu số 1B/CS-DTDN; Ký tên, ghi Họ & tên người lập phiếu. Giám đốc/ chủ doanh nghiệp ký tên, đóng dấu. II./ Mục được ...
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHIEU 1B.pdf
Powered by Google
1 Tháng Năm 2013 ... DN số: Nguyên tắc điền phiếu. - Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x). - Đối với ... Thông tin về giám đốc doanh nghiệp/chủ nhiệm HTX. Họ và tên .... nhà nước không thuộc mẫu điều tra phiếu số 1A-ĐTDN. Nội dung và ...
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.