DocJax - Docs right everywhere

Search Result

3,460 results found for 'dan y cam nghi ve tinh ban'

US( BAN NHAN,WAN TINH CAO BANG LONG HOA XA HOI CHU ...
Powered by Google
Nam 2013, cong tac Thu y tren dia. ban tinh Cao Bang nhin chung da dat ducec ... phap phang,,chong dich benh cho dan gia suc, gia cam tren dia ban toan tinh, tang ... trung, quy hoach to giet mo, kiem tra ve sinh an town tht.rc pham, ... UBND cac huyen, thanh pho, S6 Nang nghi'ep va PTNT va cac see, nganh chuc nang ...
Size: Unknown
www.caobang.gov.vn

Preview It Love It Download It

UY BAN NHAN DAN sf>: J/3 Gk/UBND-KT Bac Ai, ngc7Y"~ thong 12 ...
Powered by Google
9 Tháng Mười Hai 2014 ... BQNang nghiep va Phat trien nang than ve tang cuong cac bien phap phong, chong dich benh ... Chu tich Uy ban nhan dan tinh co y ki~n nhu sau: 1. Giao Sa Nang ... ngay 09112/2014 cua BQ truemg BQ Nang nghi~p va Phat tri~n nang ... Han Qu6c, Cam-pu-chia, ...va m9t s6 nure chan PhL. Qua ki@mtra ...
Size: Unknown
bacai.ninhthuan.gov.vn

Preview It Love It Download It

QD so 653 ngay 28.10.13 cua Cuc TY ban hanh QT xac nhan, cong bo
Powered by Google
Ve viec ban hanh Quy trinh xac nhan, cong bo dich benh vat nuoi ducrc bao hiem ... d) Van ban ciia Chi cue Thii y cap tinh hoac cua Cue Thu y de nghi Chii tich .... tugng, lua tuoi, gioi tinh, tong dan gia siic, gia cam va so gia siic, gia cam bi.
Size: Unknown
haiphong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Noi dung Cong van so 36/SYT-NVY.pdf
Powered by Google
6 Tháng Giêng 2015 ... cheo trong cac co so y te, benh vien va khu dan cu, han the thap nhat tir vong. 4. Tang cuong cong tac truyen th8ng cho nguoi dan ve tinh hinh dich benh ... the gia sUc, gia cam mac benh, thgc hien tat ve sinh, tieu d8c, khir trUng tai gia .... De nghi Uy ban Mat tran To quOc tinh va cac hei, doan the cap tinh.
Size: Unknown
syt.thanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

CONG TNC TIN Do T1 NGNE AN :61;6 .............. ovbii'; UY,BAN ...
Powered by Google
Nghe An la mot trong nhirrig tinhdan gia sic, gia cam lorn so vai cac tinh, thanh ... COng_OeThu y tree-dia ban tinh Nghe An trong nam 2014 da dat dugc nhang ke't ... Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra ve phong, ch6ng dich benh tren dan vat ... b) Tang cueng thong tin, tuyen truyen cac quy dinh cua Nghi dinh s6 ...
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

UY BAN NHAN DAN TINH NGHE AN SO: dot /CD-UBND ...
Powered by Google
Theo Thong bao cua B6 Ming nghi'ep va PTNT, tai tinh TdXuyen, Trung. Quoc da ... hien dich, cac dia phuong da tieu hey ngay dan gia cam mac benh,tieu dOc khir ... tai COng dien so 200/CD-TTG ngdy 14/02/2014 Ve viec tap trung phong chong ... a) Chi dao cac Luc Luang lien quan (ThU ,y, Quan 1)", thi truong, COng.
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

Xem chi tiết nội dung (File đính kèm Pdf)
Powered by Google
UY BAN NHAN DAN ... Hoi nghi, hoi thao khoa hoc ve y te la mot boat dong c6 tinh thirong xuyen, nham. — cap nhat nhung thong tin y ... 7) Cac hanh vi bi cam:.
Size: Unknown
hoiyhoctphcm.org.vn

Preview It Love It Download It

LAT BAN NHAN DAN TINH THANH HOA Y TE ONG HOA XA HQ ...
Powered by Google
Thtrc hien ke hooch s6 91-KH/TU ngay 23/10/2014 dm Ban Thu6ng vu Tinh ... Nghi guy& 47-NQ-TW ve tiep Arc day monh thtrc hien chinh sach Dan s6 - Ke hooch h6a gia .... tai cdc huyen: Tinh Gia, Kau L'ac, Thieu Hoa, Cam Thay, Quan Hod.
Size: Unknown
ytethanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.