DocJax - Docs right everywhere

Search Result

59,600 results found for 'dan y cam nghi ve tinh ban'

Bộ NÔNG NGAHIỆP A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Cục Thú Y
Powered by Google
28 Tháng 2 2014 ... Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố ... 82 Xã của 22 tính, thành phố có gia cầm mắc bệnh cúm với số gia cầm mắc bệnh ... nơi chưa phát động tháng Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; hầu hết các hộ chăn nuôi.
Size: Unknown
www.cucthuy.gov.vn

Preview It Love It Download It

BẤM VÀO ĐÂY XEM BÀI GIẢI MÔN NGỮ VĂN
Powered by Google
16 Tháng Bảy 2014 ...Lòng yêu nước chân chính có thể trào lên như những cảm xúc ... + Thời bình: tham gia xây dựng đất nước; có ý thức về niềm tự tôn dân tộc… ... Giàu tình nghĩa với gia đình, rất mực thủy chung với quê hương và cách mạng.
Size: Unknown
www.tienphong.vn

Preview It Love It Download It

UỶ BAN NHÂN DÂN - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Powered by Google
Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương .... mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và tự giác, ... Về các biện pháp phòng chống dịch bệnh năm 2013.
Size: Unknown
www.tuyenquang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND - Bến Tre
Powered by Google
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm các cấp từ tỉnh đến cấp xã để phân ... và biện pháp phòng ngừa bệnh tai xanh heo, làm cho nhân dâný thức chủ động phòng, ... Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên phạm vi toàn xã, huyện có dịch tại khu vực chăn nuôi, ...
Size: Unknown
www.bentre.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - UBND tỉnh Đồng Tháp
Powered by Google
Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầmý nghĩa rất .... Ban Quản lý chợ: tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các chợ thực phẩm, nơi ...
Size: Unknown
www.dongthap.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - Huyện Yên Thành
Powered by Google
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. HUYỆN YÊN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm, phát huy tính chủ động, tự giác ... Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày ...
Size: Unknown
yenthanh.nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An
Powered by Google
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; ... Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1485/TTr-SYT. ... Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Đơn .... cúm A( H5N1) trên các đàn gia cầm, thủy cầm; tăng cường giám sát, kiểm tra nhập khẩu gia cầm, ...
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM - Chính phủ
Powered by Google
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, ... và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm; ... Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và ...
Size: Unknown
vanban.download123.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.