DocJax - Docs right everywhere

Search Result

90,700 results found for 'mau bien ban dinh gia tai san'

Biểu mẫu đính kèm
Powered by Google
(Mẫu Biên bản định giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 173/2013/TT- BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính) ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...
Size: Unknown
www.dncustoms.gov.vn

Preview It Love It Download It

Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. --------------------------. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC.
Size: Unknown
www.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

2. Mau 02-MGTH Bien ban xac dinh muc do, gia tri thiet hai TS.doc
Powered by Google
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN. - Căn cứ …
Size: Unknown
cucthue.angiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu đính kèm thông tư 23/2010/TT-BTP - Trang thông tin điện tử Sở ...
Powered by Google
Tài sản đã bán đấu giá (ghi rõ tên, loại tài sản và số văn bản, ngày tháng đã niêm yết, thông báo) ... Giám đốc Trung tâm hoặc Giám đốc Doanh nghiệp/Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá tài sản và chữ ký của người lập sổ. ... GIẤY BIÊN NHẬN.
Size: Unknown
www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Biểu mẫu đính kèm - VDB
Powered by Google
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI SẢN CẦM CỐ, THẾ CHẤP. Căn cứ ... Chủ sở hữu. Số văn bản. Giá trị. Chi chú. BÊN NHẬN. BÊN GIAO. Cán bộ. tín dụng. Kế toán. Thủ quỹ. Giám đốc. (Kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền)  ...
Size: Unknown
www.vdb.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu số 1 - Bộ Tư pháp
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. sản.../ Doanh nghiệp. bán đấu giá tài sản. ..... lại tài sản không bán được cho bên uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của ... Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản ...
Size: Unknown
www.moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mau II.1.doc
Powered by Google
Ban chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định .... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.
Size: Unknown
www.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu 2.1.11. Biên bản giao nhận tài sản cố định
Powered by Google
Nước sản xuất (XD). Năm sản xuất. Năm đưa vào sử dụng. Công suất (diện tích thiết kế). Tính nguyên giá tài sản cố định. Tài liệu kỹ thuật kèm theo. Giá mua (Z ...
Size: Unknown
www.cuwc.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.