DocJax - Docs right everywhere

Search Result

88,200 results found for 'mau bien ban dinh gia tai san'

Biểu mẫu đính kèm
Powered by Google
(Mẫu Biên bản định giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 173/2013/TT- BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính) ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...
Size: Unknown
www.dncustoms.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu đính kèm thông tư 23/2010/TT-BTP - Trang thông tin điện tử Sở ...
Powered by Google
Tài sản đã bán đấu giá (ghi rõ tên, loại tài sản và số văn bản, ngày tháng đã niêm yết, thông báo) ... Giám đốc Trung tâm hoặc Giám đốc Doanh nghiệp/Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá tài sản và chữ ký của người lập sổ. ... GIẤY BIÊN NHẬN.
Size: Unknown
www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. --------------------------. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC.
Size: Unknown
www.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

2. Mau 02-MGTH Bien ban xac dinh muc do, gia tri thiet hai TS.doc
Powered by Google
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN. - Căn cứ …
Size: Unknown
cucthue.angiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Biểu mẫu đính kèm - VDB
Powered by Google
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI SẢN CẦM CỐ, THẾ CHẤP. Căn cứ ... Chủ sở hữu. Số văn bản. Giá trị. Chi chú. BÊN NHẬN. BÊN GIAO. Cán bộ. tín dụng. Kế toán. Thủ quỹ. Giám đốc. (Kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền)  ...
Size: Unknown
www.vdb.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu số 1 - Bộ Tư pháp
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. sản.../ Doanh nghiệp. bán đấu giá tài sản. ..... lại tài sản không bán được cho bên uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của ... Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản ...
Size: Unknown
www.moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản. - Vbsp
Powered by Google
Biên bản xác định giá tài sản bảo đảm (mẫu số 10/BĐTV); ... của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống ...
Size: Unknown
vbsp.org.vn

Preview It Love It Download It

173/2013/TT-BTC - Báo điện tử Chính phủ
Powered by Google
5 Tháng Mười Hai 2013 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi ..... Biên bản định giá tài sản phải phản ánh đầy đủ và trung thực toàn bộ quá trình xác định giá trị ...
Size: Unknown
baodientu.chinhphu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.