DocJax - Docs right everywhere

Search Result

59,800 results found for 'mau bo nhiem ke toan truong'

Xem toàn văn nội dung
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 465 .... TIEU CHUAN, QIEU KIỆN BÔ NHIỆM KE TOAN TRƯƠNG,. BO TRI .... có) theo mẫu tại Phụ lục Thông tư liên tịch này.
Size: Unknown
www.gdsr.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Đăng ký kinh doanh
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ----o0o---- ... V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng. - Căn cứ vào Điều lệ ... Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;. - Căn cứ vào ...
Size: Unknown
www.tuvanviet.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BNV - Misa
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG,. BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH .... đ) Xác nhận của các đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán theo mẫu tại Phụ lục Thông tư liên tịch này. 2. Hồ sơ bố trí ...
Size: Unknown
www.misa.com.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố ...
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, .... bổ nhiệm làm kế toàn trường thi phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ... có) theo mẫu tại Phụ 1th Thông tư Iiên tịch này.
Size: Unknown
snv.binhdinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bấm vào đây để tải về bộ biểu mẫu liên quan của thủ tục này
Powered by Google
Mẫu số 01/KT ... Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng: Số: ……………….. Ngày: . ……………..… - Và các giấy tờ ... tháng ….. năm …… GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ...
Size: Unknown
www.quangbinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

1036/Q?_UBND - S? N?i V? - Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang
Powered by Google
các huyện, thị xã, thành phố; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nươc. Điều 2 .... TỜ trình đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm (mẫu số 4). 2.
Size: Unknown
sonoivu.kiengiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu ĐK mở tài khoản (KHDN) - PG Bank
Powered by Google
Họ và tên Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán. Số CMTND: ... Giấy bổ nhiệm Ban Giám đốc điều hành. 6. CMND/ Hộ ... 1. Mẫu chữ ký kế toán trưởng. 1. 2. 2.
Size: Unknown
www.pgbank.com.vn

Preview It Love It Download It

BO tri phu trach ke toan
Powered by Google
Lllidjo mien nhiem, thay the va xep pity cap trach nhiem cong viec ke toan truirng, ow phi' trach ke toil' .... do phai bo nhiem ngiroi lam ke toan truong theo quy dinh. Tnzang hop ... v'e ke toan (nau co) theo mau tai Phu lac Thong to lien tich nay.
Size: Unknown
210.86.238.138

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.