DocJax - Docs right everywhere

Search Result

14 results found for 'tcvn 6904-2001'

Quy trình kiểm định thang máy điện
Powered by Google
6 Tháng Ba 2014 ... theo TCVN 7628 : 2007 (sau đây gọi tắt là thang máy) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị ... TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về ..... (Tên tổ chức KĐ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.kiemdinh.vn

Preview It Love It Download It

Thang máy. - Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị nông ...
Powered by Google
TCVN 6904-2001: Thang máy điện- Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. - TCVN 6396-1998: Thang máy thuỷ lực- yêu cầu an toàn về ...
Size: Unknown
kiemdinhnn.vn

Preview It Love It Download It

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thang máy điện
Powered by Google
TCVN 6395:2008 , Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;. - TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;. - TCVN 7628:2007 (ISO 4190), ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Size: Unknown
antoanlaodong.gov.vn

Preview It Love It Download It

QD 1170-LDTBXH.pdf - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Powered by Google
29 Tháng Chín 2010 ... VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... 2 Nối đun nước nóng có TCVN 6004: 1995 nhiệt độ môi chất trên ... TCVN 6904:2001. TCVN 6905: ...
Size: Unknown
portal.tcvn.vn

Preview It Love It Download It

Tải về
Powered by Google
TCVN 6160:1996. Phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Nhµ cao ..... TCVN 4205-86. C«ng tr× nh thÓ dôc thÓ thao. C¸c s©n thÓ ..... TCVN 6904:2001. Thang m¸y ®iÖn. Ph¬ng  ...
Size: Unknown
ctgttp.edu.free.fr

Preview It Love It Download It

File download - Chi cục Bảo vệ thực vật TP. Hồ Chí Minh
Powered by Google
(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, .... 28 TCN 118:1998 (độc tố sinh học: ASP; kim loại nặng: Cd) ..... TCVN 6904:2001.
Size: Unknown
www.bvtvhcm.gov.vn

Preview It Love It Download It

1170/qđ-lđtbxh - Cục Hải quan Bình Dương
Powered by Google
29 Tháng Chín 2010 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, ... TCVN 6904:2001.
Size: Unknown
haiquanbinhduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư số 03-2010.doc - Sở Lao động thương binh và xã hội ...
Powered by Google
a) Căn cứ tiêu chuẩn về phương pháp thử hoặc quy chuẩn đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa, đoàn kiểm tra lấy mẫu .... Cục An toàn lao động chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này. ...... TCVN 6904: 2001.
Size: Unknown
sldtbxh.khanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.