DocJax - Docs right everywhere

Search Result

92,500 results found for 'thu vien de thi va kiem tra'

Cẩm nang khai thác tư liệu khoa học - Trung tâm thông tin thư viện ...
Powered by Google
Tra cứu, truy cập sử dụng hiệu quả các nguồn tư liệu khoa học là yếu tố ... phía bạn đọc để có thể điều chỉnh cập nhật cho các lần xuất bản .... Tìm kiếm truy cập tư liệu khoa học của từng thư viện thành viên .39. Thư viện ...... Khi muốn kiểm tra tài liệu đặt trước thì bạn đọc cần đăng nhập vào tài khoản của mình ...
Size: Unknown
lib.hcmussh.edu.vn

Preview It Love It Download It

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ ... - Chính phủ
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; .... Xây dựng đề án thanh lọc tài liệu thư viện và trình phê duyệt đề án (theo ... chức trực tiếp quản lý thư viện có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của.
Size: Unknown
temp.x9top.info

Preview It Love It Download It

Thư viện trường học, SOS. – LÊ NGỌC OÁNH - Thư viện ĐH Khoa ...
Powered by Google
Thư viện trường học hiện nay hầu như chỉ là kho để tiêu thụ sách và kiểm tra việc tiêu thụ đó bằng những phương thức lạc hậu về chuyên môn nghiệp vụ coi trọng ..... đọc sách, thi tìm hiểu một số đề tài, hoặc các hình thức khác. 5 điểm. 3.
Size: Unknown
www.glib.hcmus.edu.vn

Preview It Love It Download It

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Thư viện Bình Dương
Powered by Google
Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện ... ngày 6 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; ... tổ chức tài liệu; bảo quản tài liệu; kiểm kê, thanh lọc tài liệu; tổ chức dịch vụ thư viện; .... quy trình của nghiệp vụ thư viện để phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng.
Size: Unknown
www.thuvienbinhduong.org.vn

Preview It Love It Download It

01/2003/QĐ-BGD&ĐT - Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Powered by Google
Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. ... a) Các sách công cụ, tra cứu: từ điển, tác phẩm kinh điển (mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên). ... Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu là 50 m2 để làm phòng đọc và kho ... Nếu là giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện thì phải được bồi dưỡng ...
Size: Unknown
www.phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Tài liệu nội sinh – HOÀNG THÚY LIỄU - Thư viện ĐH Khoa học Tự ...
Powered by Google
ài nguyên thông tin là yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành phát ... thì loại tài liệu này gồm có: luận án, luận văn, công trình nghiên cứu, kỷ yếu ... sinh của Thư viện cần thiết phải kiểm tra vấn đề bản quyền bằng cách tìm kiếm tại.
Size: Unknown
gralib.hcmuns.edu.vn

Preview It Love It Download It

Tiến trình xử lý sách trong thư viện - Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên
Powered by Google
30 Tháng Tám 2010 ... Công tác biên mục phân loại trong thư viện là một khâu quan trọng ... cả các khâu xử lý một cách nhanh nhất để sớm đưa tài liệu phục vụ độc giả nhưng vẫn bảo đảm đúng kỹ thuật. ... học máy tính vào trong công tác Thư viện thì quá trình xử lý nghiệp vụ có ... sách, được xem như là Mục lục công vụ.
Size: Unknown
gralib.hcmuns.edu.vn

Preview It Love It Download It

Xem chi tiết tại đây - Trung tâm Liên kết Đào tạo - Đại học Cần Thơ
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. QUY ĐỊNH ... viên, để xuất trình khi ra vào phòng thi , thư viện (xác nhận các loại giấy tờ khi cần thiết, cấp bảng .... điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm đồ án điểm thi kết thúc học phần. Điểm thi kết ...
Size: Unknown
ctc.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.