DocJax - Docs right everywhere

Search Result

92,400 results found for 'xa hoi viet nam truoc doi moi'

Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới - Viện nghiên ...
Powered by Google
Biến đổi xã hộiViệt Nam, một mặt là hệ quả trực tiếp của đổi mới ... phương và đa phương, cùng tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, cùng có lợi, ... một diễn văn về văn hoá tại diễn đàn Liên hợp quốc, hai mươi năm về trước đã từng nói,.
Size: Unknown
vnsocialwork.files.wordpress.com

Preview It Love It Download It

Chủ đề 3: KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI VÀ HỘI ...
Powered by Google
Biết được sơ lược bối cảnh kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới. ... + Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân. .... Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm  ...
Size: Unknown
giaoducphothong.edu.vn

Preview It Love It Download It

Giữa hai thời kì Đổi mới: những cải cách đã qua và ... - Viet Studies
Powered by Google
nào?5 Liệu sẽ có một thời kì đổi mới trong nhận thức xã hội, tạo ra một đồng thuận .... trước đã cho phép quá trình “dò đá qua sông” ở Việt Nam mà không cần đến ..... các viện nghiên cứu độc lập vào nghiên cứu xã hội và tư tưởng phát triển  ...
Size: Unknown
www.viet-studies.info

Preview It Love It Download It

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển ... - tạp chí khoa học
Powered by Google
Tóm tắt: Hơn 25 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục và tương đối cao, đóng góp quan ... đều giảm so với năm trước.. Cơ cấu .... các tụ điểm thải những chất độc hại nguy hiểm. ... triển kinh tế, xã hội của nước ta là phát triển.
Size: Unknown
tapchi.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

25 năm trên đường đổi mới 1986-2011 qua tài liệu lưu trữ
Powered by Google
cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. ... kinh tế - xã hội; mở rộng giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới… Sau 25 năm ... cụ thể sau đây: Phần I: Việt Nam - những năm trước đổi mới.
Size: Unknown
www1.archives.gov.vn

Preview It Love It Download It

Download - Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Powered by Google
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là ... hiện đường lối cách mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới .... Một bộ phận chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi ... Tóm lại, trước yêu cầu lịch sử của xã hội Việt Nam, các phong trào đấu tranh ...
Size: Unknown
viu.edu.vn

Preview It Love It Download It

hợp tác xã - The Asia Foundation
Powered by Google
pháp luật việt Nam về hợp tác xã, các tài liệu tổng hợp thực tiễn mô hình hoạt động của hợp ... 1. giai đoạn trước đổi mới (1954 - 1986). 18 .... hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao: .... độc lập với bộ máy điều hành.
Size: Unknown
asiafoundation.org

Preview It Love It Download It

AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÝ ĐÔI MỚI
Powered by Google
Trước khi đi vào phân tích, đánh giả, nhận định về an sinh xã hội ở nước ta sau hơn. 25 năm đổi mới, chúng ta cần tìm hiểu xem: vấn đề an sinh xã hội được đặt  ...
Size: Unknown
www.cantholib.org.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.